נוהל מנוי ועדות

תקנון העמותה קובע בסעיף ח. 6. כי "הועד רשאי למנות ועדות, ראשי ועדות ומוסדות אחרים לעזרה בפעולתו, ולהגדיר את סמכותם ותחום פעולתם" (להלן: "ועדה מסייעת").

מטרת שורות אלו הינה ליצוק תוכן לאמור ולקבוע נוהל מסודר לפיו ימונו ועדות מסייעות, חבריהם ויושבי הראש שלהן.

מינוי ועדה מסייעת
ראה הועד המנהל כי קיים צורך בהקמת ועדה מסייעת, בין אד הוק ובין ועדה קבועה, יחליט בישיבותיו על הקמתה תוך ציון מטרת 
הקמת הועדה, מספר חבריה, תפקידיהם וגדר סמכויות הועדה ויציין זאת בפרוטוקול הישיבה

חברי הועדה המסייעת 
הועד המנהל ימנה את חברי הועדה המסייעת; החלטת המינוי תצויין בפרוטוקול

רשאי להיות חבר בועדה מסייעת קבועה כל מי שהינו פעיל בקלוב התעופה לישראל טיסנאות. ועדה מסייעת זמנית יכול שיהיו בה חברים שאינם פעילים בקלוב התעופה, כגון עו"ד / רו"ח ואנשי מקצוע אחרים היכולים לתרום

יו"ר הועדה המסייעת
יושב ראש הועדה המסייעת ימונה ע"י הועד המנהל מתוך חברי הועדה המסייעת. חברי הועדה המסייעת רשאים להמליץ לועד 
המנהל על מועמד המקובל עליהם

יו"ר הועדה רשאי להמליץ לועד המנהל על הרכב חברי הועדה

אישרור
לאחר קיום אסיפה כללית ובחירת ועד מנהל חדש, יאשרר הועד המנהל החדש בישיבתו הראשונה (או קרוב לכך) את קיום הועדות המסייעות ויחדש את המינוי של חבריהן ויושבי הראש שלהן אלא אם ראה לנכון לבצע שינויים

סמכויות יו"ר הועדה המסייעת
יו"ר הועדה המסייעת יהיה אחראי על קביעת סדר היום של הועדה, על ניהולה התקין, על רישום ועריכת פרוטוכלי הועדה ועל 
קביעת מועדי כינוס הועדה

יו"ר הועדה יהיה מוסמך לקבוע את דרך קיום הישיבה לרבות ישיבה טלפונית, באמצעות האינטרנט, אי-מייל וכל דרך אחרת הנראית מספקת בעיניו

קבלת החלטות
ככלל, כוחן של הועדות המסייעות הפועלות מכח נהלים אלו מוגבל לסמכות שניתנה להן בכתב/החלטת המינוי ע"י הועד המנהללאור  זאת, אלא אם נאמר אחרת ובמפורש, כל החלטה של ועדה מסייעת הינה בגדר המלצה לועד המנהל לנהוג בדרך מסויימת וכוחה יפה רק לאחר אישורה ע"י הועד המנהל

החלטות הועדה יתקבלו בהצבעת החברים בה לפי החלטת הרב. לכל חבר ועדה יהיה קול אחד. לא ניתן להצביע באמצעות יפוי כח

 במצב של שוויון קולות ינתן ליושב ראש הועדה קול מכריע. הדבר יצויין בפרוטוקול הדיון של הועדה

נספח

נספח זה יציין את הועדות 
הקיימות כיום (01.01.17), מבנה הועדה, החברים בה וגדר סמכויות הועדה

ועדת ספורט
הועדה דנה בכל הנושאים הנוגעים בצד הספורטיבי של פעילות הקלוב ובכלל זה
קביעת נהלי תחרויות, קביעת חוקה ושינויים בחוקה
קביעת נבחרות לאליפויות עולם ואירופה
בסמכות יו"ר הועדה ו/או רכז ערעורים: מינוי בוררים לעירעורים בנושאים ספורטיביים (בהתאם לנוהל קיום ערעורים ומינוי בוררים)
למעט החלטה בעניין מינוי בוררים לעירעורים, החלטות הועדה הינן בגדר המלצה לועד המנהל ודורשות את אישורו על מנת לקבל 
תוקף

חברי הועדה (הרכב)
לכל מחלקה (או יותר נכון סוג טיסנים: חופשיים / נהוגי רדיו / כבלים / מסוקים / דאונים) יהיה נציג בועדה אשר מכיר את המתחרים ואת השטח ויכול לקדם את עינייני המחלקה ולייצג את ענייני המתחרים מולה, כן ימונה נציג האחראי על הקשר עם ה- FAI ורכז ערעורים.
 
חברי ועדת ספורט לשנת  2023:
 
יו"ר הועדה - מיקי משיח
חברי הועדה :
 
מוטי סלם - נציג מחלקת נהוגי כבלים  
שלומי צ´סטר- נציג מחלקת נהוגי רדיו מנוע
ישראל אופק- נציג מחלקות דאוני הרדיו  
רועי בחר - נציג מחלקת רחפנים
 הדר אלקיים - נציג חופשיים
  עדי כוכב - נציג מחלקת איימק
חן צרפתי- נציג מסוקים                  
 
 
ועדת הדרכה
הועדה אחראית על נושאי ההדרכה בקלוב, בכלל זה
הכשרת מדריכים
קיום קורס מדריכים, קביעת התכנים אשר יועברו בו ומבנה הקורס
קיום סדנאות והרצאות העשרה בנושאי טיסנאות
הכשרת מודדי זמן ושופטים

חברי ועדת הדרכה לשנת 2023
העיקרון הוא כי כל מי שמסוגל ומעוניין לתרום מוזמן להצטרף כחבר לועדה
ההרכב הנוכחי

יקיר וקנין - יו"ר
חיים דדוש
ליאב הרשקוביץ
 
ועדת משמעת
הועדה אחראית לטפל בבעיות משמעת שמתעוררות במהלך פעילותה של העמותה
 
חברי ועדת משמעת לשנת 2023
 
הועדה תקום בהתאם לצורך לטיפולים בנושאים ספציפיים שיגיעו למשרדי העמותה ולוועד המנהל שיקבע הרכבה.
 
ועדת בטיחות
הועדה אחראית לטפל בנושאי בטיחות במפורט בסע"מ של קלוב התעופה
 
חברי ועדת בטיחות לשנת 2023
 
אורן לוינטוב- יו"ר הועדה
 
 
חבר ועדת ספורט הסקטוריאלי

דף הבית על קלוב סניפים קישורים צור קשר ועדת ספורט ועדת הדרכה מאמרים וכתבות תחרויות גלריות קח וטוס
אודות העמותה אתרי טיסנאים על ועדת ספורט על ועדת הדרכה ארועים טיסני נהוגי כבלים
נוהל מנוי ועדות עדכונים מערך הדרכת טיסני רדיו מנוע מקצועיים דאוני רדיו
נוהל קיום ערעורים חוקה טיסנים מונחי רדיו
הועד למנהל ערעורים לועדת ספורט מסוקים מנוחי רדיו
ועדת ביקורת שונות
תקנות העמותה לוח תחרויות
נושאי תפקידים טיסנים חופשיים

 

1net חנות אינטרנטית ואתרי אינטרנט